1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AVB”) van GladiatorFit Ltd. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, leveringen en overeenkomsten gesloten met het bedrijf. Deze Algemene Handelsvoorwaarden van de verkoper zijn uitsluitend van toepassing, ook indien de verkoper de levering aan de klant (hierna te noemen de “koper”) verricht zonder voorbehoud en met kennis van enige tegengestelde of afwijkende voorwaarden van de koper. Afspraken en algemene voorwaarden van de koper die afwijken van de algemene handelsvoorwaarden van de verkoper, worden slechts deel van de overeenkomst indien de verkoper de geldigheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

1.2 Alle afspraken tussen Verkoper en Koper ter uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst zijn neergelegd in deze AV, voor zover geen aanvullingen of wijzigingen op deze AV tussen partijen formeel schriftelijk zijn overeengekomen.
De in de offerte vermelde leveringstermijnen zijn bindend. GladiatorFit Sàrl behoudt zich het recht voor om schattingen te maken betreffende levertijden. Deze schatting is niet gegarandeerd en kan niet worden toegeschreven aan GladiatorFit Ltd.

1.3 Deze AV zijn van toepassing op zakelijke relaties met consumenten, alsmede op zakelijke relaties met ondernemers en bedrijven, behoudens dwingende wettelijke bepalingen. Kopers, in de zin van deze algemene voorwaarden, zijn dus zowel consumenten als ondernemers en bedrijven.

2. Aanbod / sluiting van het contract

2.1 De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en niet-bindend.

2.2 Bestellingen kunnen alleen schriftelijk worden geplaatst. Mondelinge bevelen zijn uitgesloten. De bestelling is een bindend aanbod. De aanvaarding van het aanbod door de verkoper geschiedt door verzending van een ondertekende orderbevestiging binnen twee weken na ontvangst van het aanbod, welk aanbod met name bestaat in de overhandiging van deze contracttekst en het bestelformulier door de koper, dan wel in de verzending van de bestelde goederen door de koper binnen de genoemde termijn.

2.3 Indien de consument de goederen langs elektronische weg bestelt, bevestigt de verkoper onverwijld de ontvangst van de bestelling. De ontvangstbevestiging houdt op zich geen bindende aanvaarding van de bestelling in. Dit is alleen voor orderbevestiging. Voor zover de consument de goederen langs elektronische weg bestelt, wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en, op verzoek, samen met deze AV, per e-mail aan de koper toegezonden.

2.4 De omvang van de levering is afhankelijk van de orderbevestiging. Afwijkingen in afmetingen, gewicht en/of hoeveelheid zijn toegestaan binnen de commerciële toleranties.

2.5. De orderbevestiging maakt deel uit van de overeenkomst. De koper is verplicht de orderbevestiging bij ontvangst op materiële juistheid te controleren.

2.6. De sluiting van de overeenkomst is afhankelijk van de juiste en tijdige levering door de onderaannemers van de verkoper. Dit geldt alleen indien de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering, met name indien een overeenkomstige leveringsovereenkomst is gesloten met de leverancier van de verkoper.

2.7 De koper wordt onverwijld in kennis gesteld van de onbeschikbaarheid van de dienst. De tegenpartij wordt onverwijld terugbetaald. Niettegenstaande een inschrijving in een register blijven alle rechten, met name auteursrechten, op foto’s, tekeningen, berekeningen of andere documenten eigendom van de verkoper. Dit geldt ook voor schriftelijke documenten die als “vertrouwelijk” worden beschouwd. De koper is niet gerechtigd deze documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper aan derden door te geven.

3. Awards

3.1 Alle prijsvermeldingen van de verkoper in de aanbiedingen en op de website zijn voorlopig en niet-bindend; alleen de actuele prijs is geldig op de dag van de orderbevestiging.

3.2 De prijzen omvatten niet de kosten van verzending van de goederen, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.

3.3 De prijzen zijn exclusief BTW, waarvan het wettelijk bedrag afzonderlijk zal worden vermeld op de factuur op de dag van de facturering.

3.4 De porto-, verpakkings- en verzendkosten worden in rekening gebracht naar rato van de levering van accessoires en reserveonderdelen.

3.5 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfacturen. Indien de overeengekomen leveringstermijn langer is dan 4 maanden vanaf het sluiten van de overeenkomst, gelden de op het tijdstip van de levering of dienstverlening geldende prijzen; dit geldt uitdrukkelijk zowel in geval van prijsverhoging als in geval van prijsverlaging. Dit omvat ook wijzigingen in de kosten op basis van onderaannemingscontracten, collectieve overeenkomsten of wijzigingen in materiaalprijzen.
Cheques en wissels worden alleen aanvaard als betaling en alleen na schriftelijke overeenkomst.

3.6 De Koper heeft slechts recht op schuldvergelijking indien de vorderingen van de Koper tot schuldvergelijking in rechte afdwingbaar, onbetwist of door de Verkoper erkend zijn. De uitoefening door de koper van een retentierecht uit eerdere of andere handelstransacties is uitgesloten.

3.7 De koper is in gebreke met betaling na het verstrijken van de termijn van 7 (zeven) dagen vanaf de vervaldag van de genoemde betaling (vervaldatum).
In geval van laattijdige betaling door de koper is de verkoper gerechtigd een vertragingsrente van 5% (vijf procent) per jaar te vorderen.
De verkoper heeft het recht een hogere standaardschadevergoeding te vorderen indien hij dit kan bewijzen. Het staat de koper vrij te bewijzen dat de schade geringer is. Bovendien heeft de verkoper het recht een vergoeding van CHF 10,00 (tien Zwitserse frank) per herinneringsbrief in rekening te brengen.

3.8 De verkoper heeft het recht de levering van de nog te verrichten diensten te weigeren indien de koper de factuur niet binnen 14 (veertien) dagen na de vervaldag heeft betaald. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen kan de verkoper de koper een aanvullende betalingstermijn toestaan, waarbij de koper 7 dagen de tijd heeft om de verschuldigde bedragen te betalen. Indien de koper niet binnen de gestelde aanvullende termijn volledig betaalt, heeft de verkoper het recht van de koper nakoming van zijn verplichtingen te vorderen en een vertragingsvergoeding te betalen, dan wel zich terug te trekken uit de verdere uitvoering en van de koper vergoeding van de uit de niet-nakoming voortvloeiende schade te vorderen, dan wel zich terug te trekken uit de overeenkomst en van de koper vergoeding van de uit de ontbinding van de overeenkomst voortvloeiende schade te vorderen.

3.9 Indien de Koper weigert zijn contractuele verplichtingen na te komen, is de Verkoper gerechtigd, onverminderd andere rechten op grond van de wet of deze AV, een vaste schadevergoeding te eisen gelijk aan 20% van de contractwaarde, indien de Koper niet kan bewijzen dat de Verkoper geen schade heeft geleden of dat de geleden schade aanzienlijk minder is. Het staat de verkoper vrij te bewijzen dat de schade groter is en deze te doen gelden.

3.10 De prijzen op de website zijn vermeld in Zwitserse frank, netto, inclusief BTW en garanties.
Voor artikelen die onder een garantie vallen, gelden de voorwaarden van het aanbod dat geldig was op het moment van aankoop. De garantie gaat in op de datum van levering van het artikel, zoals blijkt uit het begeleidende document (factuur), dat wij u verzoeken zorgvuldig te bewaren. Niet gedekt: schade als gevolg van slecht onderhoud, het niet opvolgen van bedieningsinstructies of normale slijtage. Wij werken met verschillende diensten voor leveringen, dus wij zijn niet verantwoordelijk voor schade problemen

3.11 Indien u meer betaalt dan het bedrag vermeld op de factuur, zal GladiatorFit het verschuldigde bedrag inhouden op uw volgende bestelling.

4. beschikbaarheid

4.1 De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend. De koper kan de verkoper 10 (tien) weken na het overschrijden van een leveringstermijn tot levering aanmanen. Bij ontvangst van deze sommatie, is de verkoper in gebreke.

4.2 De levering van de goederen geschiedt voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3. De aanvang van de door de Verkoper opgegeven leveringstermijn veronderstelt dat alle technische vragen zijn opgehelderd.

4.4 Voor de nakoming van de leveringsplicht van de verkoper is ook vereist, dat de koper zijn verplichting tijdig en behoorlijk nakomt, behoudens in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst.

4.5 Indien de koper in verzuim is met de aanvaarding of indien hij in gebreke is met andere verplichtingen tot medewerking, is de verkoper gerechtigd vergoeding van de geleden schade te vorderen, met inbegrip van eventuele extra kosten. Andere aanspraken zijn voorbehouden.
Indien de voorwaarden van deze alinea vervuld zijn, gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant op het ogenblik dat deze in gebreke blijft met de inontvangstneming of met de voldoening van de vordering.

4.6 De verkoper is aansprakelijk in het kader van de wettelijke bepalingen, voor zover het verkoopcontract dat als referentie dient, een contract van bepaalde duur is in de zin van Art. 190 CO. De verkoper is ook aansprakelijk in het kader van de wettelijke bepalingen, voor zover de koper het recht heeft te beweren dat hij niet langer geïnteresseerd is in de voortzetting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van het verzuim van de verkoper om te leveren.

4.7. De verkoper is eveneens aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de tekortkoming in de levering te wijten is aan een opzettelijke tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor zover de tekortkoming in de levering niet te wijten is aan een opzettelijke tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de verkoper, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor de schade beperkt tot de voorzienbare, typische schade, echter tot een maximum van 5% van het factuurbedrag van de uitstaande leveringen en diensten.

4.8 Indien de verkoper ook aansprakelijk is volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de vertraging in de levering te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige schending van een contractuele verplichting.

4.9 Verdergaande aanspraken en wettelijke rechten van de koper blijven voorbehouden.

4.10 Onze leveringsverplichting vervalt in geval van niet of niet tijdige levering door onze eigen leveranciers en voor zover deze niet beschikbaarheid niet aan GladiatorFit is toe te rekenen. Indien een product niet voorradig is, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. GladiatorFit geeft u een schatting van wanneer het product op voorraad zal zijn. GladiatorFit zal nooit verantwoordelijk worden gesteld als deze schatting niet wordt gehaald.

4.11 In geval van onbeschikbaarheid van het artikel tijdens de validatie van een bestelling, gaat GladiatorFit niet over tot een terugbetaling. GladiatorFit zal, indien mogelijk, een ander artikel aanbieden voor hetzelfde bedrag. Indien de klant geen ander artikel wenst, zal GladiatorFit een waardebon uitgeven voor de betreffende waarde.

5. betalingsvoorwaarden

5.1 Geaccepteerde betaalmethoden: Stipe; bankoverschrijving, paypal

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het verkochte goed blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is ontvangen volgens het contract. Bij de sluiting van de overeenkomst overhandigt de koper aan de verkoper de door hem ondertekende documenten die nodig zijn voor de inschrijving van het eigendomsvoorbehoud in het register. Panden of cessies tot zekerheid van de te koop aangeboden zaak voordat deze volledig is betaald, zijn niet toelaatbaar.

6.2 In geval van beslaglegging of andere ingrepen door derden is de koper verplicht de verkoper daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De kosten en schade in verband met dergelijke interventies zijn voor rekening van de koper.

6.3. Indien het verkochte goed wordt gecombineerd met andere goederen die niet aan de verkoper toebehoren, verwerft de verkoper mede-eigendom van het nieuwe goed in verhouding tot de waarde van het verkochte goed ten opzichte van de andere gecombineerde goederen op het moment van de combinatie. Indien het onroerend goed van de koper als het voornaamste goed wordt aangemerkt, is de koper verplicht een evenredig mede-eigendomsrecht aan de verkoper over te dragen, voor zover dit mede-eigendomsrecht niet reeds op grond van een wettelijke bepaling bestaat.

6.4 De koper draagt hierbij tot zekerheid aan de verkoper over alle vorderingen (bedrag exclusief BTW) die voortvloeien uit de wederverkoop of uit enige andere rechtsgrond (verzekeringsovereenkomst, onrechtmatige daad) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De verkoper aanvaardt hierbij de overdracht.

6.5. Op verzoek van de koper verbindt de verkoper zich ertoe de door hem gehouden zekerheden vrij te geven indien de waarde van zijn zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

7. Overdracht van risico, verpakkingskosten en levering

7.1 Het voordeel en het risico van de goederen gaan over op de koper bij het sluiten van de overeenkomst.

7.2 Transport- en verpakkingskosten, alsmede alle kosten in verband met de levering zijn voor rekening van de koper. De verkoper haalt geen verpakkingen af, met uitzondering van pallets (indien de klant hier binnen 24 uur na levering om verzoekt). De koper is verplicht zich op eigen kosten van de verpakking te ontdoen.

7.3 Indien de koper dit wenst, sluit de verkoper een transportverzekering af voor de levering; de kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.
Levering en vervoer

7.4. De verzending van de beschikbare artikelen geschiedt door verschillende vervoerders binnen ongeveer 5 tot 15 dagen. Een bijdrage van u is eenmalig per bestelling vereist (zie website).

7.5 GladiatorFit levert geen pakketten aan een postbus en levert geen goederen aan klanten die minderjarig zijn of onder voogdij staan, tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders of voogd. Het is ook mogelijk om uw bestelling rechtstreeks bij het depot af te halen, in dat geval worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wij informeren onze klanten ook dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele kosten in verband met douane-inklaring.

7.6 In geval van levering door onze vervoerder is het de verantwoordelijkheid van de klant om de zending in ontvangst te nemen.

8. Garantie

8.1 Indien de goederen bestemd zijn voor persoonlijk of familiaal gebruik van de koper, is de verkoper aansprakelijk voor gebreken binnen de waarborgtermijn van twee jaar; in alle andere gevallen binnen de waarborgtermijn van één jaar voor gebreken die bestonden op het ogenblik van de levering van de goederen aan de koper.

8.2 In geval van gebreken aan de goederen zal de verkoper, naar eigen keuze, ofwel de goederen herstellen ofwel een vervanging leveren.

8.3 De Verkoper is niet verplicht tot herstel of vervanging indien de door de Verkoper gemaakte kosten meer bedragen dan 10% van de totale orderwaarde.
In dat geval heeft de koper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken of de prijs te verminderen.

8.4. In geval van herstel van een gebrek zijn alle voor het herstel van het gebrek gemaakte kosten, met name de kosten van vervoer, infrastructuur, arbeid en materiaal, voor rekening van de verkoper, voorzover deze kosten niet worden verhoogd door het feit dat het verkochte goed naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering is vervoerd.

8.5 In geval van een gebrek is de koper verplicht de verkoper onverwijld van het gebrek in kennis te stellen, tenzij er gewichtige redenen zijn waarom de koper dit niet zou doen. De koper verleent de verkoper het recht
de gebreken binnen een nieuwe termijn van 7 (zeven) dagen in de lokalen van de koper te beoordelen indien de verkoper zulks verlangt en er geen risico van verzuim bestaat. De koper is niet gerechtigd garantieclaims wegens gebreken in te dienen tot de beëindiging van de overeenkomstig de voorwaarden uitgevoerde foutbeoordeling.

8.6 Indien een klacht van de Koper onterecht blijkt te zijn, is de Koper verplicht aan de Verkoper de in verband met de opheffing van het beweerde gebrek gemaakte en bewezen kosten te vergoeden.

8.7. Indien de Verkoper het gebrek niet binnen een redelijke termijn verhelpt door herstel of vervanging, dient hij zich uit de overeenkomst terug te trekken of van de overeenkomst af te zien en, bij gebreke daarvan, schadevergoeding te vorderen.

8.8 Indien de koper op grond van een rechts- of materiaalfout kiest voor terugtrekking uit de overeenkomst en de nakoming nadien is mislukt, heeft hij geen recht meer op schadevergoeding.

8.9. Indien de koper na het mislukken van de nakoming achteraf voor schadevergoeding kiest, blijven de goederen bij de verkoper indien dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. De schadevergoeding is beperkt tot het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van het gebrekkige artikel.

8.10 Indien de goederen bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de koper of voor gebruik door het gezin, bedraagt de bederfstermijn 2 (twee) jaar en in alle andere gevallen 1 (één) jaar.

8.11 De garantie voor gebreken aan de door de verkoper verkochte goederen vervalt in geval van een materieel gebrek of schade als gevolg van het feit dat:
a. de koper aan de verkoper onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over het te produceren en te leveren voorwerp, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik, de afmetingen en de technische vereisten ervan, of onvolledige uitvoeringsplannen heeft ingediend, tenzij de verkoper van de koper de formele opdracht heeft gekregen om vast te stellen
b. het geleverde artikel verkeerd is behandeld of aan buitensporige spanning is blootgesteld, bijvoorbeeld doordat het aan buitensporige spanning is blootgesteld, of
c. de geleverde zaak werd eerder gerepareerd of onderhouden door een bedrijf dat de koper duidelijk niet geschikt achtte om het onderhoud/de reparatie uit te voeren en dat de koper had moeten
d. in het geleverde artikel elementen zijn verwerkt waarvan het gebruik door de verkoper niet is toegestaan in overeenstemming met de beschrijving van het product, of het geleverde artikel is gewijzigd op een wijze die door de verkoper niet is toegestaan, of
e. de koper de instructies voor de behandeling, het onderhoud en de verzorging van de geleverde zaak niet heeft nageleefd, hoewel dit niet onaanvaardbaar was, of

8.12. Als contractuele omschrijving van het geleverde geldt uitsluitend hetgeen door de verkoper in de orderbevestiging, de productomschrijving of de door de verkoper in de vorm van een zelfstandige bevestiging verstrekte informatie is vermeld. Adviezen of loftuitingen van (onafhankelijke) vertegenwoordigers vormen geen contractuele beschrijving van de geleverde zaak.

8.13 De Verkoper is verplicht het geval van gebreken rechtstreeks met de verkochte zaak af te handelen, onderhandelingen met onafhankelijke vertegenwoordigers die niet rechtstreeks in dienst van de Verkoper zijn, vormen geen klacht of onderhandeling met de Verkoper.

8.14 Deze AV regelen uitputtend alle gevallen van contractbreuk door de Verkoper en de rechtsgevolgen daarvan, alsmede alle aanspraken van de Koper, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder zijn uitdrukkelijk geformuleerde aanspraken op schadevergoeding, vermindering, ontbinding van de overeenkomst of terugtrekking uit de overeenkomst niet uitgesloten. Voor zover in deze AV niet anders is bepaald. De verkoper is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of andere schade die de koper lijdt ten gevolge van gebreken aan de goederen of het gebruik ervan, behalve in het geval van dwingende wetsbepalingen, zoals bedrieglijk verzwijgen van gebreken aan de verkochte goederen (art. 199 CO), aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel (art. 20 I CO), vorderingen uit hoofde van productaansprakelijkheid (art. 8 LRFP).

8.15 Bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op schade die mocht ontstaan bij het opheffen van gebreken of het vervangen van producten onder de garantie voor gebreken aan de verkochte goederen.

8.16 De artikelen moeten onbeschadigd en compleet in hun originele verpakking (met labels en referenties) worden teruggestuurd, samen met de leveringsbon, binnen 7 dagen na ontvangst van uw pakket. U bent verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending. In het geval van een omruiling zijn de verzendkosten van uw nieuwe bestelling gratis en GladiatorFit vergoedt niet het beschadigde materiaal. GladiatorFit ruilt ze alleen om. De ruil kan worden aanvaard met hetzelfde artikel of een artikel van dezelfde waarde.
In het geval dat het beschadigde artikel resulteert in een verlies voor de klant, kan het bedrag van dit verlies niet worden geclaimd bij GladiatorFit

9. Aansprakelijkheid op andere rechtsgronden

9.1 Elke aansprakelijkheid voor schade die verder gaat dan het toepassingsgebied van paragraaf 7 van deze AV is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de vordering. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor vorderingen tot schadevergoeding als gevolg van schuld bij het sluiten van de overeenkomst door ander plichtsverzuim of vorderingen uit onrechtmatige daad wegens zaakschade.

9.2 Elke uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade zal ook van toepassing zijn op de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, arbeiders, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

9.3 Bescherming van het auteursrecht
De Koper is slechts gerechtigd de hem toevertrouwde documenten en tekeningen, alsmede de door de Verkoper verstrekte suggesties en constructieve diensten te gebruiken voor het ontwerp en de vervaardiging van de bestelde onderdelen voor het aangegeven doel. De koper is niet gerechtigd om zonder toestemming van de verkoper derden toegang te geven tot deze documenten of deze te publiceren.

9.4 In geval van een kwaliteitsgebrek (lak, afwerking) acht GladiatorFit het betreffende artikel geschikt voor gebruik. In geen geval zal GladiatorFit het product omruilen, tenzij GladiatorFit anders beslist

10. Opdracht

10.1 De koper mag vorderingen uit dit contract alleen overdragen aan de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

11. Vrijwaringsclausule

11.1. Indien één of meer van de bovenstaande bepalingen nietig zijn of in de loop van de tijd nietig worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of ongeldige clausule wordt vervangen door een bepaling waarvan de strekking vergelijkbaar is met die van de clausule en overeenstemt met de contractuele wil van de partijen, of door een geldende bepaling die de economische strekking van de nietige of ongeldige voorwaarde zo dicht mogelijk benadert.

11.2 De staat van de geleverde goederen onverwijld controleren om duidelijke materiaal- en fabricagefouten, alsook transportschade uit te sluiten. Overeenkomstig de wet bent u verplicht gebreken of afwijkingen aan de geleverde goederen te melden, zodat wij deze kunnen verhelpen.

12. Partners

12.1 Door een bestelling te plaatsen op onze website, geven sportinstellingen toestemming aan GladiatorFit om hun partner te zijn. Dit verplicht de instellingen er niet toe samen te werken