DEFINITIES

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s. Informatie voor de klant: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden gehouden door GladiatorFit SARL voor het beheer van uw account, customer relationship management en voor analyse en statistische doeleinden. Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site. Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, het mogelijk maken de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben direct of indirect te identificeren” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978). De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

1. PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.gladiatorfit.ch op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

Eigenaar: SARL GladiatorFit SARL Bedrijfsnaam: GladiatorFit SARL Siret nummer : CH-217.3.567.590-7 Adres: Z.I. d’In-Riaux 8, 1726 Farvagny-le-Grand, Zwitserland Verantwoordelijk voor publicatie: GladiatorFit SARL – support@gladiatorfit.ch Webmaster: GladiatorFit SARL- support@gladiatorfit.ch Gastheer: Kreativmedia, Höschgasse 45, 8008 Zürich, Zwitserland Functionaris voor gegevensbescherming: GladiatorFit SARL – support@gladiatorfit.ch

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk. Het gebruik van de website www.gladiatorfit.ch impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website www.gladiatorfit.ch wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. GladiatorFit SARL kan echter besluiten de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In een dergelijk geval zal GladiatorFit SARL alles in het werk stellen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie. De website www.gladiatorfit.ch wordt regelmatig bijgewerkt door GladiatorFit SARL, die er verantwoordelijk voor is. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website is informatie te verstrekken over de activiteiten van het bedrijf. GladiatorFit SARL streeft naar een zo accuraat mogelijke informatievoorziening op de website www.gladiatorfit.ch. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door haarzelf of door derde partners die de informatie verstrekken. Alle informatie op de website www.gladiatorfit.ch wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.gladiatorfit.ch niet volledig. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online werden gezet.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een actuele browser. De website www.gladiatorfit.ch wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679) Het doel is een dienst te verlenen die een zo hoog mogelijk niveau van toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Niettemin behoudt zij zich het recht voor de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren. GladiatorFit SARL en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur, met name als gevolg van overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

GladiatorFit SARL is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : GladiatorFit SARL. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

GladiatorFit SARL treedt op als de uitgever van de site. GladiatorFit SARL is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de Content die zij publiceert. GladiatorFit SARL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website www.gladiatorfit.ch, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit. GladiatorFit SARL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kans) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.gladiatorfit.ch. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. GladiatorFit SARL behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt GladiatorFit SARL zich ook het recht voor om de gebruiker aansprakelijk te stellen voor racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

7.1 PERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de Persoonsgegevens verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: GladiatorFit SARL. GladiatorFit SARL wordt vertegenwoordigd door Tobias Purro, haar wettelijke vertegenwoordiger Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, verbindt GladiatorFit SARL zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en cliënten, zodra hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerkingen bij te houden dat beantwoordt aan de realiteit. Telkens wanneer GladiatorFit SARL Persoonsgegevens verwerkt, neemt GladiatorFit SARL alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor GladiatorFit SARL deze verwerkt.

7.2 DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

GladiatorFit SARL kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

  • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
  • om computerfraude (spamming, hacking…) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor de navigatie wordt gebruikt, IP-adres, wachtwoord (hashed)
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
  • om nieuwsbriefcampagnes te voeren (sms, e-mail): naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf

De op de formulieren verzamelde informatie wordt opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en wordt maximaal 3 jaar bewaard. GladiatorFit SARL verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, deze worden dan ook alleen gebruikt voor statistische en analyse doeleinden.

7.3 RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE EN VERZET

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de Gebruikers van www.gladiatorfit.ch de volgende rechten:

  • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
  • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 GDPR)
  • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers te bepalen na hun overlijden en om te kiezen aan wie GladiatorFit SARL hun gegevens zal meedelen (of niet) aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra GladiatorFit SARL op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem/haar, verbindt GladiatorFit SARL zich ertoe zijn/haar gegevens te vernietigen, behalve indien hun behoud noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wil weten hoe GladiatorFit SARL zijn of haar Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil vragen of zich tegen de verwerking ervan wil verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met GladiatorFit SARL op het volgende adres GladiatorFit SARL Z.I. d’In-Riaux 8, 1726 Farvagny-le-Grand, Zwitserland In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij door GladiatorFit SARL wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij/zij zich nauwkeurig dient te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zullen worden onderworpen aan de verplichtingen die door de wet aan GladiatorFit SARL worden opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van www.gladiatorfit.ch een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

U kunt uw abonnementen op onze mededelingen ook vrijelijk wijzigen door te klikken op “Wijzig mijn voorkeuren” onderaan elk van onze e-mailberichten. Om af te melden van alle communicatie van GladiatorFit SARL, moet u klikken op de afmeldlink onderaan onze e-mails.

7.4 NIET-OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

GladiatorFit SARL zal niet verwerken, hosten of overdragen van de verzamelde informatie over haar klanten naar een land buiten de Europese Unie of erkend als “niet adequaat” door de Europese Commissie zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. GladiatorFit SARL blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679). GladiatorFit SARL verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien GladiatorFit SARL echter in kennis wordt gesteld van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, zal zij de Klant zo spoedig mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Verder verzamelt GladiatorFit SARL geen “gevoelige gegevens”. De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van GladiatorFit SARL, uitsluitend voor de doeleinden van dit beleid. Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van www.gladiatorfit.ch voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. INCIDENTMELDING

Hoe hard u het ook probeert, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentenmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig te informeren over alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.gladiatorfit.ch wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de overname van GladiatorFit SARL en haar rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de mogelijke koper die op zijn beurt zou worden gehouden van dezelfde verplichting van behoud en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.gladiatorfit.ch toestaan.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsinformatie te waarborgen, maakt GladiatorFit SARL gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt GladiatorFit SARL alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. HYPERLINKS, COOKIES EN INTERNETLABELS

De website www.gladiatorfit.ch bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van GladiatorFit SARL. GladiatorFit SARL heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Tenzij u ervoor kiest cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

GladiatorFit SARL kan informatie verwerken over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt GladiatorFit SARL in staat om de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren: Functionele cookies : Zij stellen ons in staat u te herkennen om u een optimale browse-ervaring te bieden. Zij zijn noodzakelijk om bepaalde aspecten van onze site te gebruiken. Deze cookies verzamelen anonieme informatie en kunnen uw bewegingen op andere sites niet traceren. Analytische cookies : Zij verzamelen informatie over hoe u onze site gebruikt. Ze worden gebruikt om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website. Op die manier verzamelen wij de nodige informatie om uw surfervaring te verbeteren.

Cookies vergemakkelijken het browsen en/of het aanbieden van diensten die door de Site worden aangeboden, en de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd wordt voorgesteld cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen. GladiatorFit SARL informeert de Gebruiker dat in dit geval de functionaliteiten van zijn browser mogelijk niet volledig beschikbaar zijn.

U kunt ervoor kiezen om cookies systematisch of per geval te verwijderen. Dit vereist een instelling in uw browser. De procedure varieert naargelang de browser en terminal die u gebruikt:

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn als GladiatorFit SARL of een van haar dienstverleners het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen om redenen van technische compatibiliteit.

In voorkomend geval wijst GladiatorFit SARL alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met het minder goed functioneren van de Site en van de diensten die eventueel door GladiatorFit SARL worden voorgesteld, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor GladiatorFit SARL om de Cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. GladiatorFit SARL kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie beschreven in deze sectie.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus verschijnen op de Website van GladiatorFit SARL of in haar mobiele applicatie en als de gebruiker heeft ingestemd met het depot van cookies door te blijven navigeren op de Website of mobiele applicatie van GladiatorFit SARL, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kan ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt, door uw navigatie op de Website of de mobiele applicatie van GladiatorFit SARL voort te zetten. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn/haar toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies door GladiatorFit SARL intrekken.

ARTIKEL 9.2. INTERNET-GAVENS

GladiatorFit SARL kan af en toe gebruik maken van web beacons (ook bekend als “tags”, action tags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s, en een-op-een GIF’s) en deze inzetten via een web analytics partner die kan worden gevestigd (en dus informatie opslaan over hen, met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker) in een vreemd land.

Deze tags worden zowel geplaatst in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina’s van de Site. Deze technologie stelt GladiatorFit SARL in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van haar acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de bekeken informatie), alsmede het gebruik van deze Site door de Gebruiker te evalueren.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites door het gebruik van deze tags, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor GladiatorFit SARL, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.gladiatorfit.ch is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Bordeaux bevoegd.